Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Praktijk Geldersoord, gevestigd te Westervoort.

Onze voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
opdrachtnemer: H.J.N. Filius, eigenaar van Praktijk Geldersoord.
opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer; de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de dienstverlening verstrekt.
overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

 

2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen.

 

3. Overeenkomst

a. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt bij een individueel traject tot stand door middel van mondelinge afspraken.

b. In geval van trainingen komt de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand middels een opdrachtbevestiging van opdrachtnemer of een door opdrachtgever getekende offerte.

c. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 14 dagen tenzij anders is aangegeven.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst 

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting tegenover de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

5. Duur en beëindiging 

a. Een overeenkomst voor een individueel traject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.

b. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

c. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

6. Annulering 

a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht, ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

b. Een geplande individuele bijeenkomst kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij afzegging binnen 24 uur wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Ook wanneer de opdrachtgever niet op de geplande bijeenkomst verschijnt, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

c. Een geplande training kan tot 1 maand voor aanvang, door beide partijen kosteloos worden geannuleerd. Indien de overeenkomst binnen 1 maand voor uitoefening wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

 

7. Vertrouwelijke informatie en geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

 

8. Tarieven 

a. Tarieven voor individuele ondersteuning worden op de website kenbaar gemaakt en zijn incl. BTW.

b. Bij tussentijdse tariefwijzigingen zullen voor reeds lopende trajecten de prijzen gelijk blijven.

c. Tarieven voor trainingen worden vastgelegd middels de door opdrachtgever getekende offerte of de opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer.

 

9. Betalingsvoorwaarden

a. Een factuur wordt per e-mail verstrekt. Opdrachtgever kan er in geval van een individueel traject voor kiezen na iedere bijeenkomst contant te betalen.

b. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 

10. Incassokosten

a. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd het advies incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten, zoals geldig is op het moment van verzuim.

b. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

11. Aansprakelijkheid 

a. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn competentie.

b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. Opdrachtgever is te alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

c. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

d. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

12. Klachtenprocedure 

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

b. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

c. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk/zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

 

13. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

a. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

b. Door het aangaan van een overeenkomst voor een individueel traject of training(en), verklaart de opdrachtgever in te stemmen met de algemene voorwaarden zoals weergegeven op de website, www.praktijkgeldersoord.nl.

Opgemaakt te Westervoort, juli 2019.

Terug naar:

Tarieven & contact